วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การผลิตสื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ เป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเด็ก ๆ ให้เกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาให้ครบ ผู้ปกครอง ผู้สอน ตลอดจนถึงผู้มัส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ
ควรให้ความสำคัญ ฝึกสร้างสื่อดีๆ เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีความสามารถทุกด้านสมวัย

ท่านผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่นะครับ
หวังว่าเว็บ blog แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ดีสำหรับทุกคน