วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้


ประโยชน์ของแผนการจัดการเรียนรู้

1. เป็นคู่มือในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนด          
2. เป็นคู่มือจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. เป็นคู่มืออธิบายรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้
4. เป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักฐานในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนบทความ
กฤษดา  บุญหมื่น
วันที่เขียน
04/07/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น