วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างคู่มือที่นิยมสร้างหรือจัดทำ

ตัวอย่างคู่มือที่นิยมสร้างหรือจัดทำ

คู่มือที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะจัดสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการลงทุน
คู่มือการเขียนงานวิจัย
คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี
คู่มือการใช้โปรแกรมต่าง ๆ
คู่มือการปฏิบัติการสอน
คู่มือนักเรียน (เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน)
เป็นต้น

คู่มือประเภทสื่อการเรียนรู้ที่นิยมสร้าง เช่น
คู่มือการใช้ชุดการสอน
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คู่มือการใช้ชุดฝึก
คู่มือการจัดกิจกรรม
และอื่น ๆ  ตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำ

ฉะนั้นสร้างคู่มือต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้จัดทำเป็นสำคัญว่าต้องการสร้างเพื่ออะไร 

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
02/08/2556


ความหมายของคู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน  หมายถึง  เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมเรื่อใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามวิธี  หรือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ เรื่องนั้น ๆ  โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการทำกิจกรรมตามลำดับขั้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนด้วยตนเอง

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน

02/08/2556

ความหมายของคู่มือครู

คู่มือครู  หมายถึง เอกสารที่ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับครูผู้สอน ซึ่งอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อแนะนำขั้นตอนการใช้ให้ครูผู้สอนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน

02/08/2556

ความหมายของคู่มือ

คู่มือ  หมายถึง เอกสารที่ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลแบ่งเป็นส่วน ๆ  เพื่อแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามที่ผู้จัดทำกำหนดไว้

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน

02/08/2556