วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ประโยชน์ของบทเรียนสำเร็จรูป


ประโยชน์ของบทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนสำเร็จรูปมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
2. ช่วยลดปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง
3. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้น เรียนตามลำดับของเนื้อหาบทเรียน เมื่อเกิดความไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถกลับไปทบทวนแล้วจึงค่อยเรียนเนื้อหาต่อไป
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
5. ลดปัญหาด้านเวลาในการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนจนเกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น