วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความสำคัญของแบบฝึกทักษะความสำคัญของแบบฝึกทักษะ
        แบบฝึกทักษะมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของแบบฝึก ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนเกิดความชาญในเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นตามลำดับ

ผู้เขียน
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
18/12/2555

แบบฝึกทักษะ คืออะไร


แบบฝึกทักษะ  คืออะไร

แบบฝึกทักษะ หมายถึง  รูปแบบการฝึกทักษะโดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกในใบกิจกรรมหรือแบบฝึก  เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะนั้น ๆ ที่ต้องการจะมุ่งเน้น  โดยอาศัยรูปแบบการฝึกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดการฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนผู้เขียน
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
18/12/2555

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ 6


แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก  สัปดาห์ที่ หน่วย ร่างกายของเรา                                                                   นิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา   แผนที่  ประกอบชิ้นส่วนร่างกาย
ภาคเรียนที่ ... ปีการศึกษา ........ วันที่ ..............................   เวลา ........................  (20 นาที)

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9       ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
                      ตัวบ่งชี้ที่ 1     สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 10     มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
                      ตัวบ่งชี้ที่ 1     มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

สาระสำคัญ
                      การเรียนรู้คำศัพท์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในนิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟัง และการพูด  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                                         
                      1.   บอกคำศัพท์จากภาพได้                                                                                              
                      2.   สนใจและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข                      

สาระการเรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก
                      1.   สาระที่ควรเรียนรู้
                            - คำศัพท์จากนิทาน เช่น  แขน  ขา  หู  ตา  จมูก  ปาก  ผม  มือ  เท้า  คิ้ว
                      2.   ประสบการณ์สำคัญ
                            2.1   ด้านร่างกาย  การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โดยการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส  
                            2.2   ด้านอารมณ์และจิตใจ การเล่นอิสระในห้องเรียนและการแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเรื่องราวในนิทาน
                            2.3   ด้านสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
                            2.4   ด้านสติปัญญา  การฟังเรื่องราวนิทาน


การดำเนินกิจกรรม
                      ขั้นนำ
                      1.   เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ร่างกายของเรา  พร้อมทำท่าทางประกอบ
                      2.   เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลง                                                                                               
                      ขั้นกิจกรรม
                      3.   ครูชี้แจงวิธีการเล่นเกม พร้อมทั้งอธิบายกฎ กติกา ดังนี้
                            3.1   ให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม
                            3.2   ครูนำบัตรภาพไปวางไว้บนพื้น และอธิบาย เมื่อได้ยินสัญญาณให้วิ่งไปเก็บภาพที่กำหนดมาที่จุดยืน
                            3.3   เมื่อได้ภาพแล้วให้เด็ก ๆ นำภาพที่ได้ไปประกอบชิ้นส่วนบนรูปภาพที่กำหนดไว้
                            3.4   เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มร่วมกันบอกชื่อภาพที่กลุ่มของตนเองนำมาติดพร้อมกัน เมื่อบอกชื่อถูกต้อง และให้สมาชิกคนต่อไปวิ่งไปเก็บรูปภาพมาประกอบภาพต่อคนครบ 
                            3.5   กลุ่มใดติดรูปภาพ และบอกชื่อภาพได้ถูกต้อง และใช้เวลาเร็วที่สุดเป็นกลุ่มที่ชนะ
                      4.   ครูให้อาสาสมัคร 2 คน ออกมาสาธิต และเปิดโอกาสให้ซักถาม เมื่อเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมแล้ว ให้เริ่มเล่นเกมได้
                      ขั้นสรุป
                      5.   ครูให้เด็กพักคลายกล้ามเนื้อโดยการนั่งท่าสบาย
                      6.   เด็กและครูร่วมกันสรุปเกมประกอบชิ้นส่วนร่างกาย
                      7.   เด็ก เก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดร่างกายเตรียมตัวเข้าเรียน

สื่อการเรียนรู้
                      1.   เพลง ร่างกายของเรา
                      2.   ภาพส่วนประกอบของร่างกาย  เช่น  แขน  ขา  หู  ตา  จมูก  ปาก  ผม  มือ  เท้า  คิ้ว  เล็บมือ
                      3.   ภาพร่างกายของเรา

การวัดและการประเมินผล
รายการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1. การสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ
2. การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
1. สังเกตการสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
แบบสังเกตพฤติกรรม
1. ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้
2. จำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป
1. สังเกตการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้
2. สังเกตการจำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป
แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง
1.  ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้
2.  พูดแก้ปัญหาได้
1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้
2. สังเกตการพูดแก้ปัญหาได้
แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูด

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
หัวข้อประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. การสนทนาและบอกคำศัพท์จากภาพ

บอกคำศัพท์จากภาพ
ด้วยตนเอง 2 ภาพขึ้นไป
บอกคำศัพท์จากภาพเมื่อได้รับ
การชี้แนะ
เป็นบางครั้ง
บอกคำศัพท์จากภาพเมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่
2.การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
ได้อย่างมีความสุขบางช่วง
ของกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมบางขณเกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการฟัง
หัวข้อประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้ด้วยตนเอง

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่
2. จำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป
จำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปด้วยตนเองทุกครั้ง
จำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย
จำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุปได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการพูด
หัวข้อประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
1.  ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้
ด้วยตนเอง

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้
เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย

ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่
2.  พูดแก้ปัญหาได้

พูดแก้ปัญหาได้ด้วยความมั่นใจ
พูดแก้ปัญหาได้ เมื่อได้รับการชี้แนะเป็นบางครั้ง
พูดแก้ปัญหาได้ เมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ


แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แผนที่ 6  เรื่อง บอกชื่อภาพ


ที่


ชื่อ – สกุล
รายการประเมิน

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล
การประเมิน
สนทนาและตอบคำถามจากภาพ
การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
3
2
1
3
2
1
6
3รวม

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

                    เกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 3 = ดี
 ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้                                          ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง
ระดับดี                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่าน  ระดับพอใช้                     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่าน                   ระดับปรับปรุง      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน
                                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้สอน                                                                             
                                                                                                          (………………………..)
แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการฟัง ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แผนที่ 6  เรื่อง บอกชื่อภาพ


ที่


ชื่อ – สกุล
รายการประเมิน

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล
การประเมิน
ฟังคำสั่งแล้วสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้
จำข้อมูล 2 - 3  สิ่งได้จากการฟังเมื่อจะต้องสรุป
3
2
1
3
2
1
6
3รวม

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

                    เกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 3 = ดี
 ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้                                          ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง
ระดับดี                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่าน  ระดับพอใช้                     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่าน                   ระดับปรับปรุง      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน
                                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้สอน                                                                             
                                                                                                          (………………………………)
แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการพูด ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แผนที่ 6  เรื่อง บอกชื่อภาพ


ที่


ชื่อ – สกุล
รายการประเมิน

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล
การประเมิน
ตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่กำหนดได้

พูดแก้ปัญหาได้
3
2
1
3
2
1
6
3รวม

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

                    เกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 3 = ดี
 ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้                                          ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง
ระดับดี                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่าน  ระดับพอใช้                     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่าน                   ระดับปรับปรุง      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน
                                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้สอน                                                                             
                                                                                                          (………………………………..)
ความคิดเห็นผู้บริหาร
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้บริหาร
                                                                                                      (                                      )                                                                            
                                                                                                  ……………………………………….
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
                ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                              
ปัญหา / อุปสรรค
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
                                                                                                           (…………………………….)
ภาคผนวก

ผู้เขียน                         
พยัคฆ์กูรู
วันที่เขียน
25/11/2555