วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง

E-book หมายถึง

อีบุ๊ค  E – book   e – book  เป็นย่อที่มาจาก “Electronic Book
หรือภาษาไทยใช้คำว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   หมายถึง  รูปแบบสื่อทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้การจัดพิมพ์ตัวอักษร  รูปแบบ  สื่อเสียง  สื่อภาพ  สื่อเครื่องไหว  สำหรับประกอบการลำดับเรื่องราวตามวัตถุประสงค์การจัดทำ  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
25/09/2556


ข้อดีและข้อจำกัดของชุดกิจกรรมแนะแนว

ข้อดีและข้อจำกัดของชุดกิจกรรมแนะแนว

ข้อดี
1. ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
2.  สามารถประยุกต์ใช้สื่อที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาในช่วงนั้น ๆได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์คล้อยตามกิจกรรมได้ง่าย
3.  ผู้จัดกิจกรรมสามารถสอดแทรกสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้โดยง่าย 
4.  การจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเข้ากับเนื้อหาสาระตามต้องการได้อย่างเหมาะสม 
5.  สามารถยืดหยุ่นเนื้อหาของการจัดกิจกรรมตามบริบทที่เกิดขึ้น

ข้อจำกัด
1.  ผู้จัดกิจกรรมต้องคอยกำกับการจัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบการดำเนินกิจกรรม มิฉะนั้นการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้สร้าง
2.  ต้องอาศัยผู้จัดกิจกรรมช่วยสรุปกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวังของการจัดทำชุดกิจกรรมแนะแนว
3.  ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

ประโยชน์ของชุดกิจกรรมแนะแนว

ประโยชน์ของชุดกิจกรรมแนะแนว

ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัย  ซึ่งชุดกิจกรรมมีประโยชน์สำหรับช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ได้หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสนุกสนานในการเรียนรู้ 
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
4. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการเรียนและการทำงาน
5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  กระบวนการคิดและการตัดสินได้ดีขึ้น
6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการส่งเสริมได้ง่าย
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

ความสำคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว

ความสำคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว

ชุดกิจกรรมแนะแนว  มีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะ   ส่งเสริมประการณ์  ส่งเสริมกระบวนการคิดต่าง ๆ ที่ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจากการทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพทางการคิดและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดกิจกรรมแนะแนว  จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบการจัดกิจกรรรมแนะแนวอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้นั้น ๆ มากขึ้น

เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา และหาแนวทางส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล  การใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นกว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบทั่วไป  ฉะนั้นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนว  ควรหาเทคนิคและสื่อประกอบการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

ความหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว

ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง

ชุดกิจกรรมแนะแนว  หมายถึง  สื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหากิจกรรมเป็นออกเป็นชุด ๆ  โดยมีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม  เกม  สื่อ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะหรือความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์ของสื่อที่สร้างขึ้น 


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556