วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความสำคัญของแบบฝึกทักษะความสำคัญของแบบฝึกทักษะ
        แบบฝึกทักษะมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของแบบฝึก ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนเกิดความชาญในเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นตามลำดับ

ผู้เขียน
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
18/12/2555

แบบฝึกทักษะ คืออะไร


แบบฝึกทักษะ  คืออะไร

แบบฝึกทักษะ หมายถึง  รูปแบบการฝึกทักษะโดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกในใบกิจกรรมหรือแบบฝึก  เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะนั้น ๆ ที่ต้องการจะมุ่งเน้น  โดยอาศัยรูปแบบการฝึกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดการฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจนผู้เขียน
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
18/12/2555