วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ประโยชน์ของบทเรียนสำเร็จรูป


ประโยชน์ของบทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนสำเร็จรูปมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง
2. ช่วยลดปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง
3. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้น เรียนตามลำดับของเนื้อหาบทเรียน เมื่อเกิดความไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถกลับไปทบทวนแล้วจึงค่อยเรียนเนื้อหาต่อไป
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
5. ลดปัญหาด้านเวลาในการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนจนเกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง


ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

ความสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป


ความสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป
        บทเรียนสำเร็จรูปมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้ทีละกรอบจนเกิดความเข้าใจ แล้วจึงเรียนรู้เนื้อหาต่อไปด้วยตนเอง  จึงถือได้ว่าเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผู้เรียบเรียบ
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

บทเรียนสำเร็จรูปหมายถึง


บทเรียนสำเร็จรูปหมายถึง

บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง สื่อที่ใช้ที่สร้างขึ้นโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ มีกรอบการเรียนรู้  กรอบเนื้อหา  แบบฝึก  เฉลย  ตามลักษณะของบทเรียนที่กำหนดขึ้นในแต่ละชนิด  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ตามขั้นตอนการฝึกและสามารถทบทวนความรู้ได้เมื่อไม่มีความเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ  จนเกิดความกระจ่าง
ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายประการด้วยกัน  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน
2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามที่ผู้สร้างกำหนดไว้
3. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน
4. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนง่ายขึ้น
5. ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
6.  สะดวกสบายในการเรียนรู้
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน


ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

ความสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป


ความสำคัญของบทเรียนสำเร็จรูป
        บทเรียนสำเร็จรูปมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรู้ทีละกรอบจนเกิดความเข้าใจ แล้วจึงเรียนรู้เนื้อหาต่อไปด้วยตนเอง  จึงถือได้ว่าเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผู้เรียบเรียบ
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้โปรแกรมในการกำหนดเนื้อหาออกเป็นประเด็น  แบ่งขั้นตอนการฝึก  และการทดสอบตามโครงสร้างของเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ตามเนื้อหาบทเรียนที่ผู้จัดทำกำหนดไว้ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ
แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลายประการด้วยกัน  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน
2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามที่ผู้สร้างกำหนดไว้
3. ช่วยลดปัญหาการจัดการเรียนการสอน
4. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน
(เนื่องจากการทำแบบฝึกทักษะผู้เรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง)
5. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการเรียนรู้
6. ช่วยตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน


ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ


ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ
        แบบฝึกทักษะมีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการตามจุดมุ่งหมายของแบบฝึก ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนจนเกิดความชาญในเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้นตามลำดับ

แบบฝึกทักษะจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบการฝึกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนรู้ทักษะนั้น ๆ มากขึ้น

ผู้เรียบเรียบ
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556

แบบฝึกทักษะหมายถึง


แบบฝึกทักษะหมายถึง

แบบฝึกทักษะ หมายถึง  รูปแบบการฝึกทักษะโดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติตามขั้นตอนการฝึกในใบกิจกรรมหรือแบบฝึก  เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะนั้น ๆ ที่ต้องการจะมุ่งเน้น  โดยอาศัยรูปแบบการฝึกที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดการฝึกฝนจากการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดเจน

ซึ่งแบบฝึกทักษะส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นประกอบการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น  ทักษะการฟัง  ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน   ทักษะทางคณิตศาสตร์  เป็นต้น


ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
01/02/2556