วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ


ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนถึงนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้สรรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  จึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้มีข้อดี และข้อจำกัดบางประการ 
ดังนั้นผู้เขียน จึงข้อเสนอแนวคิดในการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  ดังนี้

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
1. กำหนดมีรายะเอียดขององค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด
2. กำหนดขั้นตอนการสาธิตและอธิบายวิธีการต่าง ๆ ก่อนฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน
                3. กำหนดการจัดกิจกรรมมีเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียน
                4. กำหนดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีสภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้
                5. กำหนดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                6. สามารถยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม
                7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคน
                8. กำหนดการวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรม วัดตามสภาพจริง

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
1. กำหนดมีรายะเอียดขององค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด
2. กำหนดขั้นตอนการอธิบายเนื้อหาด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย
3. กำหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนตามศักยภาพ
                4. กำหนดการจัดกิจกรรมมีเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียน
                5. กำหนดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเรียนรู้
                6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เรียนรู้
                7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ
                8. กำหนดการวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรม วัดตามสภาพจริงผู้เขียนบทความ
กฤษดา  บุญหมื่น
วันที่เขียน
17/06/2555

ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้


ความสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้  
                ความสำคัญของแผนการเรียนรู้  มีความสำคัญหลายประการ ดังนี้
                1. เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด
                2. เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปฏิบัติการสอนแทนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
                3. เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทราบความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมแต่ละเนื้อหา และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.  ช่วยให้ผู้สอนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา และผู้เรียน
                5. ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
                6.  ช่วยให้ผู้สอนได้ทบทวนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7. เป็นหลักฐานทางวิชาการในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 


 
ผู้เขียนบทความ
กฤษดา  บุญหมื่น
วันที่เขียน
17/06/2555
 

แผนการจัดการเรียนรู้หมายถึง
แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน
เดิมเรียกว่า แผนการสอน เมื่อระบบการศึกษาไทยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  แผนการสอน จึงถูกเปลี่ยนคำเรียกเป็น  แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
หมายถึง  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้สอนปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม ซึ่งกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ผู้เขียนบทความ
กฤษดา  บุญหมื่น
วันที่เขียน
17/06/2555