วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย


แนวการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย


องค์ประกอบของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก  สัปดาห์ที่ หน่วย ร่างกายของเรา                                                                   นิทาน เรื่อง ร่างกายของเรา   แผนที่  ประกอบชิ้นส่วนร่างกาย
ภาคเรียนที่ ... ปีการศึกษา ........ วันที่ ..............................   เวลา ........................  (20 นาที)

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สาระสำคัญ
จุดประสงค์การเรียนรู้                                                                                                                         
            
สาระการเรียนรู้ 
                      1.   สาระที่ควรเรียนรู้
                      2.   ประสบการณ์สำคัญ
                     
การดำเนินกิจกรรม
                      ขั้นนำ                                                                          
                      ขั้นกิจกรรม
                      ขั้นสรุป
                     
สื่อการเรียนรู้
                     
การวัดและการประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน
แบบสังเกตพฤติกรรม
ความคิดเห็นผู้บริหาร
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
ภาคผนวก
      
ผู้เขียน                         
พยัคฆ์กูรู
วันที่เขียน
25/11/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น