วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์


กรณีศึกษาโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ ชุดที่ 1  เรื่อง  ชุดการฝึกแก้ปัญหาการดูแลรักษาพรรณไม้ภายในบ้าน

ระยะเวลาในการทดลอง 
วันที่ 3  มิถุนายน  - 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

ผู้ดำเนินกิจกรรม
ผู้ดูแลเว็บ newnaew.net

ความเป็นมา
เนื่องจากครูพยัคฆ์กูรูรับหน้าที่ดูแลบ้านอาจารย์เป็นเวลา 2 เดือน   เพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่า  จึงคิดกิจกรรมดี ๆ เพื่อให้น้อง ๆ และผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน  เนื่องจากอาจารย์ของครูพยัคฆ์ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลและนิเทศครูที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ เรื่อง ไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย  ในเขตพื้นที่ภายอีสานและภาคตะวันออก  ฉะนั้นจึงถือวิสาสะ  ยืมสวนในบ้านอาจารย์มาเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้  เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้

กล่าวนำ
สำหรับสื่อชุดแรกที่จัดทำ จะเป็นสื่อที่กำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ ๆ ตัว  โดยเราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับพรรณไม้ในบ้าน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ และท่านผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องพรรณไม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามอย่างเหมาะสมกับสภาพต้นไม้แต่ละต้น แต่ละสายพันธุ์

หลังจากเสร็จสิ้น การศึกษาตามที่กำหนด  ครูพยัคฆ์จะจัดทำเป็นสื่อชุดการฝึก  ให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจนำไปใช้ตามอัธยาศัย  เพื่อการเรียนรู้ต่อไปในรูปแบบของ ไฟล์ PDF  และ E – Book

โดยมีโจทย์ปัญหากำหนดไว้ดังนี้
1. ต้นไม้ในบ้านมีกี่ชนิด  กี่สายพันธุ์ และชื่อพรรณไม้มีชื่ออะไรบ้าง
2. ต้นไม้ภายในบริเวณบ้านมีปัญหาอะไรบ้าง
3. วิธีในการแก้ปัญหาพรรณไม้ในบ้านให้สมบูรณ์จะทำอย่างไร 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ตามโจทย์ปัญหา
การสำรวจต้นไม้ในบ้านมีกี่ชนิด  กี่สายพันธุ์ และชื่อพรรณไม้มีชื่ออะไรบ้าง
ระยะเวลา  2  สัปดาห์   (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน)
การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ของต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 1 วัน)
วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้พรรณไม้ภายในบ้านสมบูรณ์และสวยงาม
ระยะเวลา 5  สัปดาห์  (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน)

โดยระหว่างการดำเนินการเรียนรู้แต่ละครั้ง  ครูพยัคฆ์จะนำข้อมูลมาลงไว้ในเว็บ น้อง ๆ และท่านผู้สนใจ และเวียนเข้ามาเรียนรู้กันได้ที่นี่ครับ

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ กับแนะแนวชีวิต

ผู้เขียน
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
วันที่  3 มิถุนายน  พ.ศ. 2556

วันที่โพสข้อมูล

วันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ.  2556