วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนคนทุกช่วงวัย

แนวทางการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนคนทุกช่วงวัย

               ในขนาดยุคปัจจุบันประสบปัญหาต่าง ๆ  มากมายอันเนื่องจากสภาพสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  การช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างมีทิศทาง  เช่น 
การ์ตูน   เป็นสื่อสำหรับเด็ก ๆ  
การสอดแทรกเรื่องราวเกร็ดความรู้เล็ก ๆ   น้อย  ๆ  เช่น  สถานที่ท่องเที่ยว  วัฒนธรรม  ประเพณี   ความดีงาม  คุณธรรม  จริยธรรม    ความอดทน    ระเบียบวินัย    การอดออม  การขยัน  และอื่น ๆ   ที่เป็นประโยชน์สำหรับปลูกฝังเด็ก ๆ 

นิยาย  เป็นสื่อสำหรับวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
การสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมอง  ทัศนคติ   ความดีงาม  การให้อภัย   ความรัก   ความศรัทธา  การสร้างสรรค์สังคมต่าง ๆ  จะช่วยให้สื่อประเภทนิยายที่สร้างสรรค์มีคุณค่าสามารถมอบคุณค่าจากเรื่องราวส่งผ่านถึงผู้อ่านได้ และมอบประสบการณ์มุมมอง  ทัศนคติดี ๆ ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

บทความ  เรื่องสั้น  สาระ  เป็นสื่อสำหรับวัยผู้ใหญ่
การนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  มุมมองต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  จะนำพาให้สังคมก้าวไปอย่างสร้างสรรค์

การผลิตสื่อสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาสนับสนุนคนทุกช่วงวัยจะนำพาให้สังคมอุดมปัญญา 
ดังนั้น  ผู้ที่ต้องการจะผลิตสื่อดี ๆ  เพื่อช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดความก้าวหน้า  ลองพิจารณาข้อเสนอแนะตามที่กล่าวไว้  ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย
   
  

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

31  พฤษภาคม  2557

โลกของการ์ตูน สร้างค่านิยมในการับใช้สังคม

การ์ตูน  สื่อยุคใหม่รับใช้สังคม

           โลกของการ์ตูน  สร้างค่านิยมในการับใช้สังคม  ผ่านศิลปะภาพการ์ตูน  เรื่องราวของการ์ตูน  ด้วยการสอดแทรกเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  ที่นำเสนอหลากหลายแง่มุม  โดยเฉพาะโจทย์ของสื่อการ์ตูนยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง  การแข่งขันการนำเสนอเนื้อหาการ์ตูนจึงช่วยให้การ์ตูนมีคุณภาพของเรื่องราวไปในทางที่ดี   เช่น  เรื่องรางของผองเพื่อน   เรื่องราวของความกล้าหาญ  เรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรม    การ์ตูนที่รับใช้สังคมในยุคปัจจุบันจึงมีการสอดแทรกเรื่องราวของประเพณี  วัฒนธรรม  การแต่งกาย  กีฬา  โดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างประเทศญี่ปุ่น  มีการเติบโตของการผลิตการ์ตูนอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  การ์ตูนของญี่ปุ่นที่เข้ามาสู่ในไทยจึงมีความมากมายทั้งในรูปแบบการ์ตูนแบบรูปเล่ม  การ์ตูนเคลื่อนไหว  การ์ตูนที่เข้ามาในเมืองไทยยาวนาน เช่น  โดโรม่อน    อิคคิวซัง   มีสาระสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น   วัฒนธรรม  ประเพณี  ความคิด  ความฉลาดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  เกร็ดความรู้  อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  ให้บทเรียนที่ดีต่อเด็ก ๆ 
สื่อการ์ตูนจึงมีส่วนในการช่วยสังคมได้มาก      

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส
31  พฤษภาคม  2557


ศิลปะกับการรับใช้สังคม

ศิลปะกับการรับใช้สังคม

           ปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อรับใช้สังคมมีหลายรูปแบบหลายแขนงแตกต่างกันออกไป  เช่น  การ์ตูน   นิยาย  วรรณกรรม  เรื่องสั้น  งานเขียน  งานวาด  งานปั้น  โดยงานศิลปะที่รับใช้สังคมจะมีรูปแบบเพิ่มเติมจากศิลปะธรรมดาทั่วไป  คือ  สอดแทรกสาระความรู้  สาระความคิด  สาระเรื่องราวคุณธรรมจริยธรรม  และอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
           การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่รับใช้สังคมจึงต้องอาศัยการใช้กลวิธีในการสอดคล้องสาระอย่างแยบยล  มีแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์   เพื่อให้สาระแก่สังคม
          ซึ่งปัจจุบันมีสื่อศิลปะหลายประเภทได้ปรับตัวที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคม  เห็นได้จากศิลปะสร้างสรรค์บางส่วนได้ตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องราวดี ๆ   เช่น  ศิลปะการ์ตูน ที่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับความมุ่งมั่น   ความพยายาม  ความสามัคคี  ความมีวินัย และเรื่องราวของเพื่อนมาบรรจุไว้ให้ผู้สนจนเสพอย่างสนุกสนาน แต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวที่ดีงามต่อสังคม

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 
ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 
หรือ  e-mail :  newnaew@hotmail.co.th

ผู้โพส
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส
31  พฤษภาคม  2557