วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง

E-book หมายถึง

อีบุ๊ค  E – book   e – book  เป็นย่อที่มาจาก “Electronic Book
หรือภาษาไทยใช้คำว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   หมายถึง  รูปแบบสื่อทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้การจัดพิมพ์ตัวอักษร  รูปแบบ  สื่อเสียง  สื่อภาพ  สื่อเครื่องไหว  สำหรับประกอบการลำดับเรื่องราวตามวัตถุประสงค์การจัดทำ  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
25/09/2556


ข้อดีและข้อจำกัดของชุดกิจกรรมแนะแนว

ข้อดีและข้อจำกัดของชุดกิจกรรมแนะแนว

ข้อดี
1. ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
2.  สามารถประยุกต์ใช้สื่อที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาในช่วงนั้น ๆได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์คล้อยตามกิจกรรมได้ง่าย
3.  ผู้จัดกิจกรรมสามารถสอดแทรกสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้โดยง่าย 
4.  การจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเข้ากับเนื้อหาสาระตามต้องการได้อย่างเหมาะสม 
5.  สามารถยืดหยุ่นเนื้อหาของการจัดกิจกรรมตามบริบทที่เกิดขึ้น

ข้อจำกัด
1.  ผู้จัดกิจกรรมต้องคอยกำกับการจัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบการดำเนินกิจกรรม มิฉะนั้นการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้สร้าง
2.  ต้องอาศัยผู้จัดกิจกรรมช่วยสรุปกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวังของการจัดทำชุดกิจกรรมแนะแนว
3.  ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่เหมาะสม

ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

ประโยชน์ของชุดกิจกรรมแนะแนว

ประโยชน์ของชุดกิจกรรมแนะแนว

ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัย  ซึ่งชุดกิจกรรมมีประโยชน์สำหรับช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ได้หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสนุกสนานในการเรียนรู้ 
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
4. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการเรียนและการทำงาน
5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ  กระบวนการคิดและการตัดสินได้ดีขึ้น
6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการส่งเสริมได้ง่าย
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

ความสำคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว

ความสำคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว

ชุดกิจกรรมแนะแนว  มีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะ   ส่งเสริมประการณ์  ส่งเสริมกระบวนการคิดต่าง ๆ ที่ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจากการทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพทางการคิดและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดกิจกรรมแนะแนว  จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบการจัดกิจกรรรมแนะแนวอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้นั้น ๆ มากขึ้น

เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา และหาแนวทางส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล  การใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นกว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบทั่วไป  ฉะนั้นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนว  ควรหาเทคนิคและสื่อประกอบการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

ความหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว

ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง

ชุดกิจกรรมแนะแนว  หมายถึง  สื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งมีการแบ่งเนื้อหากิจกรรมเป็นออกเป็นชุด ๆ  โดยมีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยกิจกรรม  เกม  สื่อ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะหรือความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์ของสื่อที่สร้างขึ้น 


ผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน

25/09/2556

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างคู่มือที่นิยมสร้างหรือจัดทำ

ตัวอย่างคู่มือที่นิยมสร้างหรือจัดทำ

คู่มือที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะจัดสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการลงทุน
คู่มือการเขียนงานวิจัย
คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี
คู่มือการใช้โปรแกรมต่าง ๆ
คู่มือการปฏิบัติการสอน
คู่มือนักเรียน (เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน)
เป็นต้น

คู่มือประเภทสื่อการเรียนรู้ที่นิยมสร้าง เช่น
คู่มือการใช้ชุดการสอน
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คู่มือการใช้ชุดฝึก
คู่มือการจัดกิจกรรม
และอื่น ๆ  ตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำ

ฉะนั้นสร้างคู่มือต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้จัดทำเป็นสำคัญว่าต้องการสร้างเพื่ออะไร 

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน
02/08/2556


ความหมายของคู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน  หมายถึง  เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมเรื่อใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามวิธี  หรือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ เรื่องนั้น ๆ  โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการทำกิจกรรมตามลำดับขั้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนด้วยตนเอง

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน

02/08/2556

ความหมายของคู่มือครู

คู่มือครู  หมายถึง เอกสารที่ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งสำหรับครูผู้สอน ซึ่งอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อแนะนำขั้นตอนการใช้ให้ครูผู้สอนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน

02/08/2556

ความหมายของคู่มือ

คู่มือ  หมายถึง เอกสารที่ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มีการอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้อย่างเป็นระบบ  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลแบ่งเป็นส่วน ๆ  เพื่อแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามที่ผู้จัดทำกำหนดไว้

ผู้เรียบเรียง
กฤษดา   บุญหมื่น

วันที่เขียน

02/08/2556

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Blog เครื่องมือแนะแนวยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

Blog  เครื่องมือแนะแนวยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับสื่อการแนะแนวในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายตามการพัฒนาของเทคโนโลยี  ซึ่งทำให้กิจกรรมแนะแนวสามารถดำเนินการได้สะดวกและเหมาะสมกับยุคมากขึ้น
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ blog และเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลอาชีพ  ข้อมูลการศึกษา  ข้อมูลส่วนตัวและสังคม  และข่าวสาร  เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจงานแนะแนว  พบว่า เครื่องมือประเภทเว็บไซต์ เว็บ blog  เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารยุคปัจจุบันทำให้นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจแวะเวียนมาใช้บริการอยู่ไม่ขาดสาย  และบางครั้งก็มีคำถามต่างๆ  เกี่ยวกับปัญหาการเรียน  การศึกษาฝากทาง e-mail อยู่เสมอ  ทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าถึงกิจกรรมการแนะแนวโดยง่าย 
ซึ่ง blog ที่ผู้เขียนใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวคือ  www.naenaew.blogspot.com


สาเหตุที่ blog  ประสบความสำเร็จในการแนะแนว คือ
1. blog  เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย  สามารถใช้บริการได้ง่าย และสามารถฝากคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ทันที
2. ยุคสมัยนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  การใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการแนะแนวโดยใช้ blog เป็นสื่อทำให้นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
3. มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการแนะแนวที่นวดเร็วตรงกับความต้องการ
4. การพัฒนาการแนะแนวในรูปแบบของ blog หรือเว็บไซต์ไม่มีข้อจำกัดด้านผู้ใช้บริการ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพราะไม่มีสังกัดมาเกี่ยวข้อง
5. ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของนักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจยุคใหม่
6. อื่น ๆ

จากข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้นเห็นได้ว่า  ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูแนะแนวและผู้ให้บริการแนะแนวควรปรับเปลี่ยนวิธีการแนะแนวให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้การแนะแนวเกิดความงอกงามทางสังคม

ซึ่งจากประสบการณ์พบว่า สื่อประเภท blog เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการแนะแนวอย่างมาก สำหรับคุณครู หรือผู้สนใจที่สนใจเกี่ยว blog  สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในหมวด blog เพื่อการเรียนรู้

ฉะนั้นการแนะแนวจึงไม่ควรหยุดนิ่งเพราะทุกวันนี้เรามีเครื่องมือมากมายที่จะใช้ในการแนะแนว หวังว่าพี่ ๆ น้อง ๆ ผู้มีอุดมการณ์แนะแนวจะได้แนวคิดใหม่ ๆ ไปพัฒนาการแนะแนวของตนนะครับผู้เรียบเรียง
พยัคฆ์กูรู

วันที่โพส

11/07/2556

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ ชุดการเรียนรู้ที่ 4 ผลการสำรวจสภาพปัญหาพรรณไม้ในสวน

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ชุดการเรียนรู้ที่ 4  ผลการสำรวจสภาพปัญหาพรรณไม้ในสวน

ผู้ดำเนินกิจกรรม
ผู้ดูแลเว็บ newnaew.net

ผลการสำรวจสภาพปัญหาของพรรณไม้พบว่า
พรรณไม้ที่ปลูกบนดินไม่ประสบปัญหาการเจริญเติบโต 

แต่พรรณไม้ในกระถางใบไม่สวย  ก้านไม่สมบูรณ์  บางต้นแห้งตาย 
โดยพบว่า ต้นไม้ส่วนใหญ่ปลูกกลางสวนมีสแลมกรองแสงปกคลุม
แต่ตอนกลางวันนั้นอากาศร้อน ทำให้ต้นไม้บางชนิดต้านทานต่อแสงไม่ไหว

จากการสำรวจในกระถางพบว่า  กระถางบางส่วนไม่มีดิน  มีแต่กาบมะพร้าวบดเป็นส่วนใหญ่
บางส่วนที่ปลูกด้วยดินก็เป็นดินที่มีความแข็ง ดินขาดธาตุอาหาร อาจเนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นประจำ
ขาดการใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก จำพวกเศษใบไม้  ทำให้รูปทรงพรรณไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์
พรรณไม้บางชนิด เช่น  สับปะรดสี มีจำนวนต้นที่อัดแน่นเกินไป ขาดการแยกหน่อ ทำให้ลำต้นบางส่วนเน่าตาย
กระถางสำหรับใส่ต้นกุหลาบ มีต้นสังกรณีปกคลุม  ทำให้รากของต้นสังกรณีแยกอาหารของกุหลาบ ทำให้กุหลาบขาดอาหารและแห้งตาย
กล้วยไม้  ส่วนใหญ่ดูแลด้วยการนำเศษไม้แห้งมาเป็นฐาน ทำให้ขาดความชุ่มชื่นในการอุ้มน้ำ 
เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพรรณไม้ประเภทกาฝาก  อาศัยต้นไม้ใหญ่ในการดูดสารอาหาร  ซึ่งตามธรรมชาติ กล้วยไม้มักจะเกาะตามต้นไม้ใหญ่เพื่อดูดน้ำเลี้ยง และเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่แสงแดดรำไร

การปลูกกล้วยไม้ที่นิยมแบบพื้นบ้าน คือ การใช้กาบมะพร้าวมาเพาะขยายกล้วยไม้ เพาะกาบมะพร้าวอุ้มน้ำได้ดี หรือน้ำมาติดตามต้นไม้ใหญ่ จะทำให้ต้นสวยและดูแลง่ายขึ้น
ดังนั้นจึงสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้
1. พรรณไม้ขาดธาตุอาหาร
2. กระถางบางส่วนขาดดิน
3. พรรณไม้มีจำนวนมากเกิน
4. พรรณไม้บางชนิดเป็นวัชพืชที่คอยแยกอาหารพรรณไม้หลัก
5. การดูแลไม่ถูกวิธี
6. วัสดุไม่เหมาะสม


เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ กับแนะแนวชีวิต

ผู้เขียน
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

วันที่โพสข้อมูล

วันที่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ประมวลภาพพรรณไม้

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ประมวลภาพพรรณไม้
ประมวลภาพผลการสำรวจพรรณไม้ในสวนบ้านอาจารย์


ผู้ดำเนินกิจกรรม
ผู้ดูแลเว็บ newnaew.net

ประมวลภาพผลการสำรวจพรรณไม้ และค้นหาชื่อพรรณไม้ต่าง ๆ
พบว่าพรรณไม้ในบ้านอาจารย์มีประมาณ  30  กว่าชนิด  ดังนี้
1. คล้าน้ำสีแดง


2. ต้นสายน้ำผึ้ง


3. เปลวเทียน


4. ไผ่น้ำเต้า


5. สับปะรดสี


6. ซองออฟจาไมก้า


7. เฮลิโคเนีย


8. บุหงา


9. ดอกแก้ว10. กล้วยไม้

11. ว่านมหาโชค

12. สังกณี


13. หลิวเลื้อย

14. ใบทอง

15. ดอกเข็มแดง

16. ลั่นทม

17. ตีนเป็ด

18. คริสติน่า

19. ยี่เข็ง

20. หูกระต่ายหรือต้นหยกมรกต


21. อัญชันดอกขาว


22. เฟิร์นข้าหลวง


23. โมกแคระ


24. ป่านศรนารายณ์


25. ดอกพุท


26. ดาหลา


27. หนวดปลาหมึกแคระ,ด่าง

28. โป๊ยเซียน

29. กุหลาบ


30. ใบทอง

31. หางกระรอกแดง

32. ว่านหางจระเข้แคระ

33. เนียม

34. มะม่วงหาวมะนาวโห่

35. วาสนา

36. และวัชพืชต่างประเทศบางชนิด เช่น หญ้าประดับ และต้นที่ไม่รู้จักอีกประมาณ 2 ชนิด


จากภาพจะเห็นได้ว่าพรรณไม้ที่ปลูกกับดินเจริญเติบโตได้ดี   พรรณไม้ในกระถางดูหมือนขาดธาตุอาหาร

เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ กับแนะแนวชีวิต

ผู้เขียน
พยัคฆ์กูรู

วันที่เขียน
วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

วันที่โพสข้อมูล

วันที่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556