วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ 2


แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก  สัปดาห์ที่ หน่วยหนูน้อยมาโรงเรียน                                                                     นิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน   แผนที่  การแสดงบทบาทสมมติ
ภาคเรียนที่ .... ปีการศึกษา .........  วันที่ ................................  เวลา ......................... น.  (20 นาที)

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 9       ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
                      ตัวบ่งชี้ที่ 1     สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
มาตรฐานที่ 11     มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
                      ตัวบ่งชี้ที่ 2     แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง

สาระสำคัญ
                      การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาในการฟัง และพูด เกี่ยวกับเรื่องราว คำศัพท์ที่กำหนดไว้ และร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนในโรงเรียนอย่างมีความสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้
                      1.   แสดงบทบาทสมมติ
                      2.   สนใจและร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก                                                                                       
                      1.   สาระที่ควรเรียนรู้
                            - แสดงบทบาทสมมติ นิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน
                      2.   ประสบการณ์สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                            2.1   ด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
                            2.2   ด้านอารมณ์และจิตใจ การร้องเพลงและการแสดงออกอย่างสนุกสนานกับ          เรื่องราวในนิทาน
                            2.3   ด้านสังคม  การเล่นการทำงานและการแลกเปลี่ยนเคารพความคิดเห็นร่วมกับ          ผู้อื่น
                            2.4   ด้านสติปัญญา  การฟังเรื่องราวนิทาน  

การดำเนินกิจกรรม
                      ขั้นนำ
      1. เด็กและครูร่วมกันร้อง เพลง เล่นกัน พร้อมทำท่าทางประกอบ
                      ขั้นกิจกรรม
                      2.   เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการร่วมฟังนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน เช่น
                            2.1   เด็ก ๆ ตั้งใจฟังและตอบคำถามที่ครูถาม
                            2.2   เด็ก ๆ จะถามให้ยกมือขึ้น
                      3. ครูเล่านิทานประกอบภาพ เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ให้เด็กฟังทีละหน้าพร้อมกับ              ชี้ภาพประกอบ
                      4.   ครูอ่านเนื้อหาในนิทานและให้เด็กอ่านตามทีละหน้าพร้อมให้เด็กดูภาพประกอบ
                      5. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเนื้อหาในนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน โดยใช้คำถาม ดังนี้
                            5.1   ตัวละครในนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียนที่เด็ก ๆ ได้ฟังมีใครบ้าง (น้องเดียว,  คุณพ่อ, คุณแม่, คุณครู, เพื่อน ๆ)
                      6. แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 ถึง 4 คน ให้ร่วมกันแสดงบทบาทสมมติในนิทานเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน
                      ขั้นสรุป
                      7. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการแสดงบทบาทสมมติในนิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน
                      8.   ครูนำหนังสือนิทานประกอบภาพเรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน ไปเก็บที่มุมหนังสือ              ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้อ่านในชั่วโมงกิจกรรมเสรี

สื่อการเรียนรู้
                      1.   เพลง เล่นกัน
                      2. นิทาน เรื่อง หนูน้อยมาโรงเรียน

การวัดและการประเมินผล
รายการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือ
1. การแสดงบทบาทสมมติ
ในนิทานที่ฟัง
2. การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
1. สังเกตแสดงบทบาทสมมติ
ในนิทานที่ฟัง
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
แบบสังเกตพฤติกรรม
1. ฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้
2. ฟังนิทานอย่างสร้างสรรค์
1. สังเกตการฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้
2. สังเกตการจิตนาการในการแสดงบทบาทสมมติ
แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการฟัง
1.  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
2.  การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ
1. สังเกตการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
2. สังเกตการเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ
แบบสังเกตการพัฒนาทักษะภาษาด้านการพูด

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
หัวข้อประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
1.การแสดงบทบาทสมมติ
ในนิทานที่ฟัง
ตั้งใจแสดง
บทบาทสมมติ
ตลอดกิจกรรม
ตั้งใจแสดงบทบาทสมมติบางช่วงกิจกรรม
ไม่ตั้งใจแสดงบทบาทสมมติ
3.การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
ร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขตลอดกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม
ได้อย่างมีความสุขบางช่วง
ของกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมบางขณ

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการฟัง
หัวข้อประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
1. ฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้
ฟังนิทาน ตอบได้ว่าลักษณะตัวละครได้ถูกต้องด้วยตนเองทุกครั้ง
ฟังนิทาน ตอบได้ว่าลักษณะตัวละครได้เป็นส่วนใหญ่เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย
ไม่สามารถตอบลักษณะตัวละครได้
2. ฟังนิทานอย่างสร้างสรรค์

ฟังนิทานแล้วแสดงออกด้วยคำพูดอย่างอิสระตามธรรมชาติด้วยตนเองทุกครั้ง
ฟังนิทานแล้วแสดงออกด้วยคำพูดอย่างอิสระตามธรรมชาติได้เมื่อมีผู้ชี้แนะเล็กน้อย
ฟังนิทานแล้วแสดงออกด้วยคำพูดเมื่อมีผู้ชี้แนะเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินการพัฒนาทางภาษาด้านการพูด
หัวข้อประเมิน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
1.  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆเมื่อได้รับการชี้แนะ
เป็นบางครั้ง
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ และความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆเมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ
2.  การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำ
ต่าง ๆ

เชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ
ด้วยความมั่นใจ
เชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ เมื่อได้รับการชี้แนะเป็นบางครั้ง
เชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ
 เมื่อได้รับการชี้แนะเสมอ

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แผนที่ 2  เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ


ที่


ชื่อ – สกุล
รายการประเมิน

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล
การประเมิน
แสดงบทบาทสมมติได้
การร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
3
2
1
3
2
1
6
3

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


รวม

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

                    เกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 3 = ดี
 ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้                                          ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง
ระดับดี                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่าน  ระดับพอใช้                     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่าน                   ระดับปรับปรุง      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน

      ลงชื่อ....................................................ผู้สอน                                                                             
                                                                                                          (.............................................)
แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการฟัง ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แผนที่ 2  เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ


ที่


ชื่อ – สกุล
รายการประเมิน

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล
การประเมิน
ฟังนิทานแล้วสามารถจำแนกความแตกต่างของเสียงได้
ฟังนิทานอย่างสร้างสรรค์
3
2
1
3
2
1
6
3รวม

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

                    เกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 3 = ดี
 ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้                                          ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง
ระดับดี                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่าน  ระดับพอใช้                     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่าน                   ระดับปรับปรุง      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน
                                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้สอน                                                                             
                                                                                                          (.......................................)

แบบสังเกตพัฒนาทางภาษา ด้านการพูด ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2
แผนที่ 2  เรื่อง การแสดงบทบาทสมมติ


ที่


ชื่อ – สกุล
รายการประเมิน

รวม

เฉลี่ย

สรุปผล
การประเมิน
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งของสถานการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
การเชื่อมโยงการพูดกับท่าทาง หรือการกระทำต่าง ๆ
3
2
1
3
2
1
6
3รวม

เฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

                    เกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ย
 ระดับคุณภาพ 3 = ดี
 ระดับคุณภาพ 2 = พอใช้                                          ระดับคุณภาพ 1 = ปรับปรุง
ระดับดี                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ผลสรุปผ่าน  ระดับพอใช้                     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 ผลสรุปผ่าน                   ระดับปรับปรุง      คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 ผลสรุปไม่ผ่าน
                                                                                         ลงชื่อ....................................................ผู้สอน                                                                             
                                                                                                          (........................................)
ความคิดเห็นผู้บริหาร
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้บริหาร
                                                                                                      (                                      )                                                                            
                                                                                                ................................................
บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
                ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                             
ปัญหา / อุปสรรค
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                        ลงชื่อ                                                   ผู้สอน
                                                                                                           (..........................................)
ภาคผนวก

ผู้เขียน                         
พยัคฆ์กูรู
วันที่เขียน
25/11/2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น